Ostrowiec Św.

 Telefon +48 734 504 104

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kielce

Telefon +48 795 30 77 77

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Areny Laser Space

1. Właścicielem i zarazem organizatorem rozgrywek w LASER SPACE, zwanym dalej „LASER SPACE” lub „ARENA LASER TAG” jest firma FIKU MIKU FUN SP. Z O.O. z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 20, NIP: 6572938035 oraz LASER SPACE SP. Z O.O. z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 20, NIP: 6572942918.

2. Organizator świadczy usługę gry interaktywnej „LASER TAG” (zwanej dalej „Grą”), zgodnie z aktualnym opisem i cennikiem umieszczonym w Laser Space oraz na stronie internetowej www.laserspace.pl

3. Osoby korzystające z usługi (zwane dalej „Uczestnikami”) na czas Gry otrzymują sprzęt marki LaserWizards (zwany dalej „Sprzętem”) składający się z: Kamizelki i pistoletu, a także uzyskują wstęp na teren do Gry (zwany dalej „Areną”).

4. Wszystkie osoby będące na terenie Laser Space są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

5. W Grze mogą brać udział osoby od 18 roku życia lub spełniające poniższe warunki:
a) dzieci od 7 lat do 13 lat – tylko w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna po podpisaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu;
b) młodzież od ukończonych 13 do 18 lat – pod opieką rodzica bądź pełnoletniego opiekuna lub po podpisaniu przez nich pozwolenia na korzystanie z Areny – z wyraźnym zastrzeżeniem, że rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność w trakcie jego nieobecności. Pozwolenia można pobrać w Recepcji lub ze strony internetowej www.laserspace.pl;

6. Wyklucza się udział w Grze: a) osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw), b) kobiet w ciąży, c) osób których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności: - cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, np. epilepsja, schorzenia wzroku.

Rozgrywka

7. W trakcie Gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń obsługi Laser Space.

8. Jedna Gra trwa 30 minut i składa się z etapów:
- szkolenie i zbrojenie (5 min) - rozgrywka na arenie (20 min) - rozbrojenie i prezentacja statystyk (5 min)

9. Wejście na Arenę możliwe jest jedynie w obuwiu na płaskiej podeszwie.

10. W trakcie Gry zabrania się:
– biegania,
– wspinania się na ściany lub konstrukcje,
– przestawiania aranżacji,
– bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi graczami lub łapania za ich pistolety,
– wymachiwania, rzucania, uderzania pistoletem lub innymi przedmiotami,
– czołgania,
– używania niecenzuralnych słów, obraźliwych zwrotów bądź innych wulgaryzmów,
– używania ognia,
– używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, niszczenia bądź celowego zanieczyszczania,
– zasłaniania czujników trafień odzieżą lub innymi przedmiotami,
– wnoszenia na Arenę jedzenia, picia oraz wszelkich zbędnych do przeprowadzenia Gry przedmiotów.

11. Pistolety w trakcie Gry powinien być trzymany przez Uczestnika oburącz.

12. W trakcie Gry na Arenie mogą przebywać jedynie jej Uczestnicy oraz obsługa Laser Space.

13. Uczestnik, który ma problem z obsługą Sprzętu lub zauważył jego nieprawidłowe działanie zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do obsługi areny.

14. Uczestnicy nie mogą opuszczać terenu Areny wraz z powierzonym im Sprzętem.

15. Osoby niestosujące się do powyższych uregulowań mogą zostać wyproszone z Areny przed upływem czasu Gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę.

16. Uczestnicy noszący okulary bądź elementy ozdobne ubioru powinni je zdjąć lub mieć odpowiednio zabezpieczone.

Rezerwacje

17. Udział w Grze odbywa się jedynie po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji. Rezerwacji można dokonywać na stronie internetowej www.laserspace.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 734 504 104 arena Ostrowiec, tel.: 795 30 77 77 arena Kielce, drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w lokalu.

18. Dokonując rezerwacji należy podać datę gry wraz z godziną, liczbą uczestników, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby dokonującej rezerwacji.

19. Rezerwację należy uznać za przyjętą po otrzymaniu potwierdzenia. Zależnie od formy składania rezerwacji potwierdzenie będzie: osobiste, drogą mailową lub SMS.

20. Organizator może zażądać wpłaty zadatku na poczet dokonanej rezerwacji. W przypadku zmiany lub anulowania rezerwacji Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpłaconego zadatku, a w szczególnych sytuacjach do obciążenia Klienta całą wartością odwołanych gier.

21. Prawo do korzystania z Areny na wyłączność mają grupy liczące 10 osób. W przypadku mniejszych grup niż 10 osób istnieje możliwość rezerwacji na wyłączność pod warunkiem uiszczenia opłaty za minimum 10 osób. W przypadku chęci skorzystania z rezerwacji na wyłączność, należy poinformować o tym podczas dokonywania rezerwacji. Jeśli osoba dokonująca rezerwację nie zgłosi chęci korzystania z rezerwacji na wyłączność obsługa ma prawo dołączenia innych Uczestników do gry.

22. Jeśli Klienci, którzy złożyli rezerwację, nie zjawią się w czasie do 5 min od umówionej godziny rezerwacji, wówczas: – rezerwacja może przepaść na korzyść przebywających w Centrum osób, – czas Gry (w stosunku od obowiązującego w ofercie, bez zmiany opłaty za wstęp) może zostać skrócony, jeśli bezpośrednio po w/w rezerwacji następuje kolejna rezerwacja.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji z przyczyn niezależnych od Centrum, a także uniemożliwiających, bądź wysoce utrudniających świadczenie usługi. Organizator zobowiązuje się zaproponować alternatywny termin rezerwacji w przypadku odwołania.

Odpowiedzialność

24. Laser Space nie świadczy usług opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji Laser Space odbywa się na wyłączne ryzyko opiekuna.

25. Rodzice i opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dziećmi odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi dany Uczestnik.

26. Opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem do Sfery Lasera zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia opiekuna grupy zorganizowanej oraz zapoznania członków grupy z regulaminem.

27. Opiekun grupy odpowiada za osoby wchodzące na obiekt.

28. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób nieletnich.

29. W przypadku uszkodzenia Sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy zgodnie z fakturą wystawioną przez producenta – nie dotyczy to powstawania rys i kosmetycznego zużywania sprzętu.

30. W przypadku uszkodzeń ścianek, konstrukcji czy innych przedmiotów będących wyposażeniem wynikających z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami ich napraw lub wymiany.

31. Gra jest aktywnością sportową i wiąże się z ryzykiem powstania urazów, siniaków, kontuzji i innych uszkodzeń ciała. Każdy Uczestnik wchodzi na Arenę na własną odpowiedzialność i dobrowolnie decyduje się na udział w Grze.

32. Laser Space nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:
- szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Laser Space;
- szkody powstałe wskutek korzystania z obiektu niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy Użytkowników;
- zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów należących do Użytkowników;
- rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie Laser Space, jak również w jego otoczeniu.

33. Drobne usterki w działaniu Sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji. Uczestnik Gry jest świadomy, że korzysta ze sprzętu elektronicznego, na który w trakcie Gry działają duże siły i drobne usterki mogą mieć miejsce bez winy Uczestnika lub Organizatora.

34. W sytuacji, gdy wystąpi wada sprzętu niewynikająca z winy Uczestnika lub Organizatora, a wpływająca w znacznym stopniu na wynik lub czas Gry, Organizator dokona zwrotu całości lub części opłaconej przez Uczestnika kwoty lub zaproponuje indywidualny rabat na kolejną Grę.

Postanowienia końcowe

35. Administratorem danych osobowych podanych przy zakupie i rezerwacji usług jest firma FIKU MIKU FUN SP. Z O.O. z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 20 oraz LASER SPACE SP. Z O.O. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 20.

36. Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do świadczenia i oferowania własnych usług.

37. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia.

38. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

39. Obiekt jest monitorowany za pomocą kamer przemysłowych. Obraz z kamer jest rejestrowany dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności dóbr osobistych Klientów.

40. Na terenie Laser Space obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

41. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.